201407092304415df.jpg 800px-Sho-Toshibetsu_sta_Hokkaido,JAPAN